Hej alla nya
och gamla medlemmar!

Just nu
innan vi fått ordning på medlemsregister och maillistor så kan det hända att
några av er som avsagt sig fortsatt medlemskap ändå får detta brev, ge oss lite
tid så hinner vi så småningom ikapp.

Pensionär och resurs
I år är det fler som
skrivit och berättat att ni går i pension, några av er har valt att fortsätta
ert medlemskap och andra inte. Vi i styrelsen diskuterade om det fanns något
sätt att behålla er som en resurs i föreningen och för de nya som kommer i ert
ställe. Ett förslag var att äldre pensionerade medlemmar skulle kunna fortsätta
sitt medlemskap gratis. Har ni några idéer så kontakta oss gärna. Vi återkommer
till frågan på årsmötet.

Svensk kuratorsförening
Vi fick för några veckor sedan kontakt med Kristina Kolterud, ordförande i
Svensk kuratorförening och började diskutera hur vi skulle hitta ett sätt att
fortsättningsvis ha ett närmare sammarbete dels vid remissvar men vi funderade
även på om vi kunde underlätta för de medlemmar som var med i båda
föreningarna. Ni som har ett dubbelt medlemskap, kan ni maila oss så vi kan få
en uppfattning om hur många ni är, använd kontakt@fsip.se, och skriv i ämnesraden på
meddelandet att ni är med i kuratorsföreningen.
Tack på förhand!

Årsavgift – sista
utrop!

Sätt in 200 kronor, studenter och pensionärer sätter in 100 kr på bankgiro 5425-0394. Glöm inte att på kontakt@fsip.se göra ev adressändringar.

Årsmöte
Föreningens årsmöte
kommer att gå av stapeln under Nationella konferensens andra dag, den 22 mars.
Styrelsen har redan börjat förbereda genom att kontakta revisorer och
valberedning. Vi kommer troligtvis behöva två nya personer till styrelsen samt en
person som är villig att ta överordförandeskapet. Är det så att du, eller
någon du känner är villig att engagera sig i föreningen, hör av dig – så
förmedlar vi ditt namn till valberedningen.

Nationella konferensen
Vi vill åter påminna om Nationella konferensen i palliativ vård 2018, som medlem
har ni rabatt på avgiften.
https://mkon.nu/5e_nationella_konferensen_for_palliativ_vard

Hälso- och-sjukvårdskurator
Regeringen
beslutade om en lagrådsremiss till lagrådet torsdagen den 1 februari.
Proposition går till riksdagen senast 20 mars. I lagrådsremissen aviseras ett
senareläggande av ikraftträdande med 6 månader till 1 juli 2019.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/legitimation-for-halso–och-sjukvardskuratorer/

Facebook
Och till sist, glöm inte facebook! Vi har ju en sluten grupp, endast för
medlemmar.
https://www.facebook.com/groups/938826169475053/edit

För
styrelsen

Lena Andrén
Ordförande