Till medlemmarna i SiP!

Välkommen
till föreningens årsmöte den 17 april 2015

Plats:
ABF:huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Tid:
13.00 -14.15

Handlingar inför årsmötet skickas ut ca 1-2 veckor innan.

2015-03-03

Styrelsen

Dagordning vid Årsmöte i Stockholm,
ABF-huset, Sveavägen 41

17april 2015 kl 13.00- 14.15

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för dagens möte.

2. Val av justeringsmän

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

4. Verksamhetsberättelse

5. Ekonomisk berättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Ersättning till styrelse och revisorer

9. Fastställande av budget

10. Fastställande av årsavgift

11. Val av ordförande, övr. styrelseledamöter, revisorer och valberedning

12. Information om/från Nationella rådet

13. Face book på hemsidan

14. Ny logga?

15. Årlig översyn av Kvalitetskriterier för socionomer/kuratorer inom

palliativvård.

17. Information om arbete med ”varför socionom i palliativ vård”

18. Plats för nästa årsmöte och studiedag/Nationell Konferens

19. Övriga frågor